Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN











Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 122
Lượt truy cập trong tuần: 46
Lượt truy cập trong tháng: 11481
Lượt truy cập trong năm: 168209
Tổng số truy cập: 1358916

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

QUẬN THANH XUÂN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 96/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày đăng 13/05/2022 | 08:00  | Lượt xem: 26

Ngày 12/5/2022, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn quận.

Đây là hoạt động để quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn quận Thanh Xuân. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam,xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Mục tiêu cụ thể: (1) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. (2) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình được cung cấp thông tin về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. (3) 100% đơn vị cấp phường hằng tháng có nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên hệ thống thông tin cơ sở. (4) Phấn đấu hằng năm 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. (5) Phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND quận đã đề ra 07 giải pháp để triển khai thực hiện gồm: (1) Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. (2) Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình. (3) Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình. (4) Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống. (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong gia đình. (6) Tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và (7) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình.

Chi tiết Kế hoạch tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử quận