Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆNThông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 100
Lượt truy cập trong tuần: 57
Lượt truy cập trong tháng: 11492
Lượt truy cập trong năm: 168220
Tổng số truy cập: 1358927

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

QUẬN THANH XUÂN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2238/QĐ-TTG NGÀY 30/12/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
Ngày đăng 14/05/2022 | 08:00  | Lượt xem: 31

Ngày 12/5/2022, UBND quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn quận.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; chú trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 để tổ chức thực hiện có hiệu quả từ Quận đến cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác quản lý nhà nước về gia đình. Đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Quận và phát triển bền vững đất nước.

Cùng với đó, UBND quận đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

(1) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đặc biệt quan tâm số hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số.

(2) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% các gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại.

(3) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% các phường có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở.

(4) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% các phường đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của tổ dân phố.

(5) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

(6) Phấn đấu hằng năm 95% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; 100% người bị bạo lực được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% phường có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

Để đạt mục tiêu trên, từ nay đến năm 2030, UBND quận sẽ triển khai các giải pháp như: (1) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình trong tình hình mới. (2) Xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển. (3) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình và (4) Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình.

UBND quận yêu cầu việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Mục tiêu phát triển gia đình phải gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác gia đình là một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử quận.